280. S. Mauro Castelverde semmolinu

280. S. Mauro Castelverde semmolinu

semmolinu

280 S. Mauro Castelverde (2014, 64 anni, impiegata, istruzione alta)

Se invece… p’i picciriḍḍi ci a ràvunu… o ci a mittièvunu a sìmmula nta l’acqua e poi ci mittièvunu, quannu cucìa… e nta u piattu ci mittìanu tantìcchia ri tumazzieḍḍu grattatu… tanticchia ri formaggio… tumazzieḍḍu grattatu, tanticchieḍḍa ri uegliu e i picciriḍḍi s’u manciàvanu. E chista era u semmolinu che si ci rava ê picciriḍḍi.

Se invece… ai bambini glie la davano… o ci mettevano la semola nell’acqua e poi ci mettevano, quando era cotta… e nel piatto ci mettevano un po’ di formaggio grattugiato… un po’ di formaggio… formaggio grattugiato, un po’ di olio e i bimbi se lo mangiavano. E questo era il semmolinu che gli si dava ai bambini.