280. S. Mauro Castelverde fuazzeḍḍa o vrascatula

280. S. Mauro Castelverde fuazzeḍḍa o vrascatula

fuazzeḍḍa (fuazzeṭṛa) /vrascàtula

280 S. Mauro Castelverde (2014, 64 anni, impiegata, istruzione alta)

Nta u me paisi si fanu i fuazzeṭṛi! Eh, praticamente sunu… quannu fazzu u pani – pirchì io u pani u fazzu ncasa –  e a pasta è lièvita, mentri che asp[iettu]… che u furnu raggiunge  a temperatura pi putìrici mèttiri u pani – e cioè che a ucchina r’u furnu m’addiventa bianca –  chi fazzu? Pìgliu tantìcchia ri pasta, a schiàcciu e a miettu ri latu nta u furnu. E chista si chiama a fuazzeṭṛa! Fuazzeṭṛa *scacciata… a puozzu chiamari a fuazzeṭṛa, a puozzu chiamari a scacciata, a puozzu chiamari rosa i furnu. A stissa cosa è! E fazzu sta cosa cu a pasta ri pani. Ma, mancu u tìempu che ci cala a rosa… cioè, ricu, ca vìu  ch’iḍḍa cumìncia a vunchiari nda u furnu – pirchì u furnu è apiertu – … cumìncia a vunchiari… chi vìu chi si solleva tantìcchia, [*nosu]mentri cocchi cosa… cocchi pizzicunieṭṛu addiventa cchiù scuru, cchiù abbrusciatu o menu… pìgliu e scippu sti vruscàtuli r’u furnu. I stùiu, i nturciunìu nta nu cannavazieṭṛu biancu, fazzu ripusari mancu tri secunni, e poi una si po mangiari r’accussì a vruscàtula.

R:  E ci metti quacchi cosa?

Chista – chista ca ti stàiu riciennu – è chiṭṛa sèmplici. Però, s’a vuògliu fari complicata, a fazzu cchiù raffinateṭṛa. Nel sensu chi: pìgliu sempri a pasta r’u pani, già lièvita, stiru… schiàcciu sta pasta, [x] na fogliettina, poi nda u mienzu ci miettu a sarda sala[ta]… acciuga salata, u pumaramuru asciucatu, o ci puozzu mèttiri – s’a vueglio ancora cchiù cosa –…  pizzuṭṛi ri formaggio, preferibilmente chiḍu vìecchiu… stravìecchiu, chi vena cchiù bella !

R:  U tumazzu?

U tumazzu, oppuri pizzuṭṛi di cascavaṭṛu. Ma vena bella, u sai tu? Tanticchieṭṛa d’arìenu… tanticchieṭṛa d’arìenu – ci miettu ḍḍà inṭṛa – picca picca ri uègliu, a ncupìecchiu, chiuru tutti i bordi, e c’u stessu sistema comu fici a fuazza a miettu ndo u furnu. Però, quannu tu t’a manci, che è cotta, un va cerchi cu cu mi l’a a mangiar’a fuazzeṭṛa chi fici primu. Mentri ca a prima era vacanti, chi nun c’era nenti, allura va circannu di iùncirci a mortadella, oppuru ri mèttirci u formaggio, chista è già condita, e tu pigli e t’a mangi, a focaccina.

R: A fuazzeḍḍa!

A fuazzeṭṛa. Chi poi nuatri i chiamamu fuazzeṭṛi, i chiamamu puru  rosa i furnu, vruscàtuli. Annu tutti lo stesso procedimentu. Infatti, l’atra vota, quannu mi truvava a passari ru na vicina chi stava faciènnu u pani in casa, mi rissi: «Aspetta, aspetta chi ti rugnu na vruscàtula!» E siccomi sunu belli, soprattuttu chi sunu mòrbidi, ni pigliài una… aspittài!

Nel mio paese si fanno le fuazzeṭṛi! Eh, praticamente sono… quando faccio i pane – perché io il pane lo faccio in casa – e la pasta è lievitata, mentre asp[etto] che il forno raggiunga la temperatura per poterci mettere il pani – e cioè quando la bocca del forno mi diventa bianca –  che faccio? Piglio un po’ di pasta, la schiaccio e la metto di lato dentro il forno.  E questa si chiama a fuazzeṭṛa! Fuazzeṭṛa [oppure] scacciata)… la posso chiamare a fuazzeṭṛa, la posso chiamare a scacciata, la posso chiamare rosa i furnu. La stessa cosa è! E faccio questa cosa con la pasta di pani. Ma, neanche il tempo che prende colore… cioè, dico, quando vedo che quella [focaccia] incomincia a gonfiare nel forno – poiché il forno è aperto –… comincia a gonfiare… che vedo che si solleva un poco, nel mentre qualche cosa… qualche pezzettino diventa più scuro, più bruciato o meno… prendo e estraggo queste vruscàtuli dal forno. Le strofino, le avvolgo in un piccolo canovaccio bianco, [le] faccio riposare neanche tre secondi, e poi una si può mangiare così la vruscàtula.

R:  E ci mette qualche cosa?

Questa – questa di cui ti sto parlando – è quella semplice. Però, se la voglio fare complicata, la faccio un po’ più raffinata. Nel senso che: piglio sempre la pasta del pane, già lievitata, stendo… schiaccio questa pasta, [come] una sottile sfoglia, poi nel mezzo ci metto la sarda sala[ta]… acciuga salata, il pomodoro secco, o ci posso mettere – se la voglio ancora più cosa [=condita] – pezzetti di formaggio, preferibilmente più stagionato… molto stagionato, ché viene più buona!

R:  Il formaggio?

Il formaggio, oppure pezzetti di caciocavallo. Ma viene buona, lo sai tu? Un po’ d’arigano… un po’ d’arigano – ci metto là dentro – un pochettino di olio, la copro, chiudo tutti i bordi, e con lo stesso sistema con cui ho fatto la fuazza la metto nel forno. Però, quando tu te la mangi, che è cotta, non vai a cercare con cosa me la devo a mangiare [come invece avviene con] la fuazzeṭṛa [semplice] che ho fatto prima. Mentre la prima era vuota, che non c’era niente [dentro] e allora vai cercando di aggiungerci la mortadella, oppure di metterci il formaggio, questa è già condita, e tu prendi e te la mangi, la focaccina.

R: La fuazzeḍḍa! A fuazzeṭṛa. Che poi noi le chiamiamo fuazzeṭṛi, le chiamiamu pure rosa i furnu, vruscàtuli. Hanno tutti lo stesso procedimento. Infatti l’altra volta, quando mi trovavo a passare da una vicina [di casa] che stava facendo il pane in casa, mi ha detto: «Aspetta, aspetta che ti do una vruscàtula!» E siccome sono buone, soprattutto perché sono morbide, ne ho preso una… ho aspettato!