278. Geraci Siculo tasseḍḍu

278. Geraci Siculo tasseḍḍu

tassieḍḍu

278 Geraci Siculo (2014, 86 anni, casalinga, istruzione bassa)

Facìimm’i tasseḍḍi, i chiamàvamu nuatri. Tantu pi diri: si pigghiava un pani, si scacciava… e si facian’a pezzettini e s’infurnava. I tasseḍḍi si facìa sempri d’a pasta d’u pani!

R: Nfurnati, però?

Nfurnati, chiḍḍi! Nfurnati c’a vampa! Mentri c’era a vampa nta u furnu, una nfurnava ḍḍi… ḍḍi cosi.

R: E si faciva prima ca si nfurnava u pani?

Sì, primma! Primma! Pui, cu ci vulìa misu l’ùoghhiu i tagghiava e ci mittìa l’ùogghiu ḍḍà dintra; cu ci vulìa mètti[ri] a sarda salata, ci mittìa a sarda salata, e sti cosi… sti cosi antichi! Neca c’èranu sti cosi moderni di gora! […] Mentri c’era a vampa… nta menzu furnu c’era a vampa, nta menzu furnu si nfurnàvanu ḍḍi cosi. Però, èranu nfila e scippa lestu!

Facevamo i tasseḍḍi, [come] noi li chiamavamo. Tanto per dire: si prendeva un pane, si schiacciava… e si facevano a pezzettini e s’infornava. I tasseḍḍi si facevano sempre di pasta di pane!

R: In forno, però?

In forno, [si facevano] quelli! Infornati con [la presenza della] la fiamma! Mentre c’era la fiamma nel forno, si infornavano quelle… quelle cose.

R: E si facevano prima di infornare il pane?

Sì, prima! Prima! Poi, chi ci voleva messo l’olio li tagliava e ci metteva l’olio là dentro; chi ci voleva mettere la sarda salata ci metteva la sarda salata, e cose come queste… queste cose antiche! Non è che c’erano queste cose moderne di oggi! […] Mentre c’era la fiamma… in metà forno c’era la fiamma, nell’altra metà s’infornavano quelle cose. Però, si trattava di infilarli [nel forno] ed estrali subito!