278. Geraci Siculo ucchiuzzi i Santa Lucia

278. Geraci Siculo ucchiuzzi i Santa Lucia

ucchiuzzi i Santa Lucia

278 Geraci Siculo (2014, 86 anni, casalinga, istruzione bassa / 61 anni, casalinga, istruzione media)

R: E cu a pasta c’arristava n’a maiḍḍa si facìa quacchi cosa o no?

I facìamu santalucìa. A chiamàvamu santalucìa. Nuatri… si facìa: pigghiava a pasta, a facìa longa, a pigghiava e a ntrizzava, e si nfurnava. E-gghièranu [= e ièranu] chisti, chiḍḍi chi… a puliziata d’a maiḍḍa.

[…]

Picchì ristavanu i [*muḍḍicagghi] n’a maiḍḍa, ci mittìa  na pizziḍḍa di acqua… a girari a girari c’a manu, accussì, e si puliziava a maiḍḍa, e si facìvanu sti ucchiuzzi i Santa Lucìa! Chissi appena si scippàvanu n’i manciàvamu. N’i spartìamu a timpuluna!

R: E con la pasta che rimaneva nella madia si faceva qualcosa, o no?

Facevamo le santalucìa. La chiamavamo santalucìa. Noi… si faceva [in questo modo: si prendeva la pasta, la [si] faceva allungata, la [si] prendeva e la [si] intrecciava, e s’infornava. Ed erano questi quelli che [si facevano con] la pulizia della madia.

[…]

Quando restavano i rimasugli di pasta nella madia, ci [si] metteva un po’ d’acqua… a girare con la mano, in questo modo, e si puliva la madia, e si facevano questi occhiuzzi i Santa Lucìa! Questi, appena si tiravano fuori [dal forno] ce li mangiavamo. Ce li contendevamo  a schiaffi!