273. Alimena cuḍḍuruni

273. Alimena cuḍḍuruni

cuḍḍuruni

273. Alimena (2003, 82 anni, casalinga istruzione bassa; 58 anni, casalinga, istruzione bassa)

I cuḍḍiruna, chiḍi ièranu quannu facìvan’a pasta, per esèmpiu [◊ a pasta fatta â casa]. U sa’ casi faciv’a pasta? Si faciva dura, a pasta [◊ a pasta di casa]. Facìvanu daccussì: ca si faciva a pasta di casa, pillavanu un *chirunieḍḍu di ḍa cosa, facivan’accussì cum’un bucciḍḍatieḍḍu, u nfilavan’a mmenzu u luci, mmenzu u cinnidazzu, ca avìvanu a pignateḍḍa cu u luci, ch’i cosi… e u cucìvanu ḍḍà, ḍḍa pasta.

I cuḍḍiruna, quelli erano [fatti] quando facevano la pasta, per esempiu [◊ la pasta fatta in casa]. Lo sai chesi faciva la pasta [in casa]? Si faceva dura, la pasta [◊ la pasta di casa]. Facevano così: che [quando] si faceva la pasta di casa, pigliavano un *chirunieḍḍu [*pezzettino] di quella cosa [=pasta], facevano come una [sorta di] ciambellina, lo infilavano in mezzo alla brace, in mezzo alla cinigia, ché si aveva il pentolino con la brace, con le cose… e lo cuocevano là, quella pasta.