271. Castellana Sicula cuḍḍuruni

271. Castellana Sicula cuḍḍuruni

cuḍḍuruni

271. Castellana Sicula (2014, 67 anni, casalinga, istruzione bassa)

I cuḍḍuruna si priparanu? Nenti c’è di priparari! Pigghi a pasta, a scacci un pochino ed a nfurni n’a pala… nô furnu, â vampa. E tu a’ a capiri quannu iè pronta, cotta. Comu iè cotta, ca un pochino vùnchia, già iè pronta e si scippa.

R: Si ci metti quacchi cosa di ncapu o si màngianu accussì, suli?

O ârìganu cu l’olio o un po’ di salsa.

R: Nnê cuḍḍuruna?

Sì! U po fari puri c’u zùccaru u cuḍḍuruni, u po fari!

R: Sempri nfurnati?  

Sempri nfurnati!

I cuḍḍuruna [come] si preparano? Niente c’è da preparare! Prendi la pasta, la schiacci un pochino e la inforni nella pala… nel forno, [quando c’è ancora] la fiamma. E tu devi capire quando è pronta, cotta. Appena è cotta, che un pochino gonfia, già è pronta e si tira fuori.

R: Vi si mette qualcosa sopra, o si mangiano così, semplici?

O l’origano con l’olio, o un po’ di salsa.

R: Nei cuḍḍuruna?

Sì! Lo puoi fare anche con lo zucchero, il cuḍḍuruni!

R: Sempre infornato?

Sempre infornato!