269. Isnello farru

269. Isnello farru

farru

269 Isnello (2007, 64 anni, casalinga, istruzione bassa)

D’u farru… anticamenti, ci sintìa diri a me matri ca cucièvanu stu farru. U facièvanu comu… comu si fa a cuccìa. U cucièvanu accussì. Si mittieva a moḍḍu e poi si cucìa, e poi si cunzava cu l’ògliu e si manciava a brodino, accuḍḍì.

Del farru… anticamente, sentivo dire a mia madre che lo cuocevano questo farru. Lo facevano come… come si fa la cuccìa [= chicchi di frumento bollito]. Lo cuocevano in questo modo. Si metteva a mollo e poi si cuoceva, e poi si condiva con l’olio e si mangiava a brodino, in quel modo.