269. Isnello cuḍḍuruni

269. Isnello cuḍḍuruni

cuḍḍuruni

269. Isnello (2007, 64 anni, casalinga, istruzione bassa)

Vatri cuḍḍuruna un ni faciti? Ccà i fannu! Puru a sagra fannu, d’estati, ‘i i cuḍḍuruna!

R: Sì!

Eh, si pìglia a pasta… allièvita, a pasta… Tu, quantu voti prima di nfurnari pigliavi un pani di chiḍḍu ḍḍadi, quann’era lièvitu siempri! U pigliavi, pigliavi tantìcchia di pasta accussìdi, a mittievi, siempri c’a farina, ḍḍà supra u scanaturi, dantìcchia di farina, a facìa chiattu chiattu e nna l’òliu càvudu e si friìeva. E poi si mittìeva u zùccaru di supra: o zùccaru o u sali. E accussì èrunu… chiḍḍi ièrunu fatti tunni, c’a pasta cchiù mmoḍḍa… tunni [◊ e ièrani i sfinci], i sfinci… e chiḍḍa a cuḍḍuruna.

Voi cuḍḍurunanon me fate? Qua li fannu! Pure la sagra fanno, d’estate, dei cuḍḍuruna!

R: Sì!

Eh, si piglia la pasta… la pasta lievitata… Tu, quante volte prima di infornare [il pane] pigliavi un pane di quelli là, quand’era lievitato, sempre! Lo pigliavi, pigliavi un poco di pasta così, la mettevi sempre con la farina, là sopra lo spianatoio, [aggiungevi] un po’ di farina, la facevi piatto piatto e [la mettevi] nell’olio caldo e si friggeva. E poi si metteva lo zucchero di sopra: o zucchero o il sali. E così erano… quelle erano fatte rotonde, con la pasta più morbida… rotonde [◊ ed erano le sfinci], le sfinci… e quella [era fatta] a cuḍḍuruna.